Kiekviena įmonė turi žinoti apie savo mokesčius bei buhalterinės apskaitos paslaugų pagalba mokėti tinkamai juos apmokėti.

Remiantis Lietuvos teisės aktais, visos mokesčių deklaracijos (išskyrus metines GPM deklaracijas) pateikiamos elektroniniu būdu, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių neįmanoma pateikti mokesčių deklaracijų elektroninėmis priemonėmis arba deklaracijos pateikimas elektroninėmis priemonėmis sukeltų neproporcingą administravimą, našta.

Grynųjų pinigų deklaracijos

Grynųjų pinigų deklaracijos turi būti pateiktos iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 dienos (kalendorinius metus naudojančioms bendrovėms – birželio 15 d.).

Išankstinis UIN, priklausantis nuo praėjusių metų veiklos rezultatų, turėtų būti apskaičiuojamas ir deklaruojamas taip:

 • Išankstinis grynųjų pinigų pelnas, mokėtinas už pirmuosius šešis mokestinio laikotarpio mėnesius, turėtų būti apskaičiuojamas remiantis paskutinio mokestinio laikotarpio mokestinio laikotarpio rezultatais (pvz., Pirmųjų 2020 m. Šešių mėnesių išankstinis UIN būtų apskaičiuojamas pagal atitinkamą faktinė UIN suma 2018 m.).
 • Pirmųjų šešių mokestinio laikotarpio mėnesių išankstinė UIN deklaracija turėtų būti pateikta iki trečio mokestinio laikotarpio mėnesio 15 dienos (dažniausiai kovo 15 d.).
 • Išankstinis UIN, mokėtinas už likusius šešis mokestinio laikotarpio mėnesius, turėtų būti apskaičiuojamas remiantis paskutinio mokestinio laikotarpio rezultatais (pvz., Paskutinių šešių 2020 m. 2019).
 • Likusių šešių mėnesių išankstinė pelno mokesčio deklaracija turėtų būti pateikta iki mokestinio laikotarpio devinto mėnesio 15 dienos (dažniausiai rugsėjo 15 d.).
 • Mokesčių mokėtojas gali pasirinkti sumokėti išankstinę sumą, remdamasis numatoma einamaisiais metais apskaičiuota UIN suma.
 • Išankstinė UIN suma, apskaičiuota pagal numatomą mokestinio laikotarpio UIN sumą, turi sudaryti ne mažiau kaip 80% faktinės metinio UIN sumos; priešingu atveju delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną išankstinį UIN sumą, kuri nebuvo sumokėta už ketvirtį.

Jei mokesčių mokėtojas pasirinko avansą sumokėti pagal numatomą einamųjų metų UIN sumą, deklaracija turi būti pateikta ne vėliau kaip paskutinę pirmojo mokestinio laikotarpio mėnesio dieną.

Deklaracijos forma

Mokesčius išskaičiuojantis subjektas turi pateikti mokesčių institucijoms specialią deklaracijos formą, kurioje nurodomos per kalendorinį mėnesį sumokėtos sumos ir išskaičiuoti mokesčiai ne vėliau kaip per 15 dienų nuo mėnesio, kurį sumos buvo sumokėtos, pabaigos.

Mokesčių audito procesas

Lietuvos mokesčių sistema įmonėms yra pagrįsta įsivertinimu; tačiau mokesčių institucijos imasi nuolatinės atitikties veiklos, siekdamos užtikrinti, kad korporacijos vykdytų savo mokestinius įsipareigojimus.

Mokesčių institucijos laikosi rizika pagrįsto ir reikšmingumo požiūrio į atitikties ir audito veiklą, o pastangos paprastai sutelktos į mokesčių mokėtojus, kuriems yra didesnė tikimybė nesilaikyti ir (arba) esminių nesilaikymo padarinių.

Atitikties veikla gali būti įvairių formų, įskaitant bendrą rizikos apžvalgą, klausimynus, konkrečių klausimų peržiūrą ir mokesčių auditą.

Sąskaitų faktūrų duomenų ataskaitų teikimas („i.SAF“)

Visi apmokestinamieji PVM mokėtojai privalo kas mėnesį pateikti mokesčių institucijų i.SAF posistemiui duomenis apie išrašytas ir gautas sąskaitas faktūras.

Transporto duomenų ataskaitų teikimas (i.VAZ)

Transporto dokumento duomenys apie prekių išsiuntimą kitiems Lietuvos teritorijoje esantiems subjektams (vietiniai išsiuntimai) turi būti pateikti mokesčių inspekcijos i.VAZ posistemiui (taikomos tam tikros išimtys) prieš išsiunčiant.

Senaties terminas

Nuo 2020 m. Sausio 1 d. Mokesčių institucijos gali ištirti esamą ir tris ankstesnius mokestinius laikotarpius. Tačiau kai kuriais atvejais gali būti taikomas ilgesnis laikotarpis.

Bus taikomas einamojo mokestinio laikotarpio ir penkių ankstesnių mokestinių laikotarpių senaties terminas:

 • kai (iš naujo) apskaičiuojamas GPM (išskyrus GPM, kurį fizinis asmuo moka iš individualios veiklos pajamų).
 • kai mokesčių administratorius (iš naujo) skaičiuoja mokesčių mokėtojo, neatitinkančio minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, mokesčius
 • kai mokesčių administratorius (perskaičiuoja) mokesčius pagal informaciją, gautą iš automatinio keitimosi informacija kai mokesčių administratorius (iš naujo) skaičiuoja mokesčius pagal sandorių kainodaros taisykles.
 • kai (perskaičiavimas) yra susijęs su patentų dėžutės lengvata ir investicinio projekto lengvatos paraiška įrodinėjant blogas skolas ir pastangas susigrąžinti šias beviltiškas skolas.
 • kai teismas (iš naujo) apskaičiuoja mokesčių mokėtojo, kuriam buvo paskelbtas bankrotas ir sukčiavimas dėl bankroto, mokesčius, ir kai ūkio subjektas PVM atskaitą taiko ilgalaikiam turtui, išskyrus nekilnojamąjį turtą.

Dešimt ankstesnių mokestinių laikotarpių riba bus taikoma, kai ūkio subjektas taiko nekilnojamojo turto PVM atskaitą, kai vykdoma abipusio susitarimo procedūra (MAP) arba kai baudžiamojoje byloje turi būti apskaičiuota žala valstybei.

Šaltinis: bfcentras.lt